Vietnamese News


Events, Vietnamese News

Carnarvon Soilborne MasterClass 30/04/18 Vietnamese

Read moreVietnamese News

Phức hợp Rầy cà chua khoai tây (TPP)

Thông báo mới về vùng kiểm dịch đối với TPP
Một Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) đang có hiệu lực để đối phó và không chế rầy cà chua khoai tây

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 12 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Các trường hợp mới phát hiện:
Bộ Nông nghiệp đã xác nhận thêm 4 trường hợp mới phát hiện rầy TPP so với lần cập nhật thông tin ngày 3/4/2017. Lần

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 10 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Cập nhật Chỉ thị vùng kiểm dịch
Các thay đổi trong chỉ thị về khu vực bị kiểm dịch sẽ có hiệu lực từ thứ hai 27/3/2017. Đây là đường dẫn vào

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 9 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Các trường hợp mới phát hiện:
Bộ Nông nghiệp đã xác nhận thêm 10 trường hợp mới phát hiện rầy TPP so với lần cập nhật vào ngày 13/3/2017. Tổng cộng

Read more